Sarah WU × Tabernacle Women's Choir

2018 Concert "A Beautiful Encounter" | Sounds from Pinglin